Obchodní podmínky

Ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej  vzdělávacího kurzu  nebo"Online kurzu" (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.krouzek-brandys.cz

b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatel:

Markéta Plívová
U cihelny 1190/4
Brandýs nad Labem

Telefon: 731 525 508

IČ: 04655362

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

c) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

a) Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.krouzek-brandys.cz  v objednávkách kurzu a na platebním formuláři. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://www.krouzek-brandys.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.krouzek-brandys.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

a) Ve shrnutí objednávky a na webové adrese https://www.krouzek-brandys.cz/objednávka, najdete konečnou cenu kurzu. Prodávající je neplátce DPH, cena je tak konečná.

b) Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV. Způsob a forma platby

a) Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY

s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

b) Možnosti plateb:

  1. Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby podnikatele Markéty Plívové
  2. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

c) Forma platby:

Platba je možná jednorázově, nebo na měsíční platby. Vždy je třeba uhradit.

d) Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese https://www.krouzek-brandys.cz), budou zaslány spolu s kurzem, po uhrazení částky.

V. Doba trvání a odstoupení od smlouvy

a) Smlouva se uzavírá na školní rok tzn. 10 měsíců výuky. Pokud nastoupíte do výuky během školního roku platí, že zakupujete kroužek do konce školního roku tzn do 30.6. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: marketaplivova@seznam.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje. a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Výpovědní lhůta je jeden měsíc . Kupujícímu bude zaslán dobropis se zbývající částkou (pokud platil roční platbou) zároveň se mu 5% sleva kterou uplatnil v původní roční faktuře, odečte od dobropisu. Vzhledem k tomu že neproběhne roční docházka není možný nárok na 5% roční slevu. V případě že zákazník platí měsíčně a zasílají se mu faktury měsíčně, bude fakturována ještě jedna platba na následující měsíc. (v rámci výpovědní lhůty) poté bude fakturace ukončena.

V případě, že bude vládním nařízením rozhodnuto o uzavření škol a školních zařízení včetně zájmových činností z důvodu Covid 19, vyhrazuje si Markéta Plívová IČ: 04655362 využít možnosti odučit lekce jinou formou než je prezenční, peníze za výuku dodavatel nevrací, smlouvy i nadále zůstávají v platnosti dle §3 smlouvy k registraci pro výuku. 

VI. Reklamace

a) V případě reklamace se prosím obraťte na email marketaplivova@seznam.cz

VII. Odpovědnost

a) Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VIII. Ochrana údajů

a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným
zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

c) Celé znění Zásady zpracování a ochrany osobních údajů najdete ZDE

IX. Závěrečná ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 12.4.2016. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.krouzek-brandys.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.www.krouzek-brandys.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek