Grafomotorika

Co je to?

Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které jsou vykonávány při psaní a kreslení. Při psaní je potřeba vykonávat účelné pohyby, které jsou založeny na koordinace oka a ruky. Při vývoji grafomotoriky se tato koordinace zdokonaluje a umožní dítěti spontánní grafický projev a později i psaní. Dítě vidí svět kolem sebe, dokáže uchopit psací náčiní a graficky svět ztvárňovat.

Dítě má motivaci zaznamenat významné zážitky a dojmy. Kvalita grafického projevu se zdokonaluje a ruka se při činnosti uvolňuje. Dítě se učí koncentrovat, aby dokázalo uskutečnit své záměry.

Grafomotorika limituje technickou kvalitu projevu dítěte, vyvíjí se individuálně, avšak fyziologicky daným postupem. U dětí stejného věku se objevují přibližně stejné znaky kresby, někdy s individuálními zvláštnostmi, kdy vývoj probíhá rychleji, či pomaleji.

Předpokladem úspěšného osvojení psaní je, aby dítě vytvořilo správný špetkový úchop a bylo na určitém stupni vývoje grafomotoriky.

Grafomotorický vývoj

1-2 roky

Pastelku drží v dlani, experimentuje, střídá ruce. Pastelku drží až křečovitě, pohybuje celou rukou. Pohyb vychází z ramene.

2-3 roky

Pastelku uchopuje již třemi prsty, někdy přidává čtvrtý prst na podepření. Učí se kreslit na omezenou plochu papíru. Kreslí čáry svisle a vodorovně. Dokáže už obkreslit kruh.

3-4 roky

Dokáže kreslit postavu, hlavonožce. Kreslí kruhy, čtverce, trojúhelník, ale nedokáže je zatím pojmenovat.

4-5 let

Kresba postavy s trupem a končetinami. Dítě vybarvuje, kresba začíná být bohatší. Kombinuje různé tvary, barvy.

5-6 let

Kreslí postavu s trupem a všemi jejími částmi. Postava je bohatá na detaily. Znázorňuje geometrické tvary a velká tiskací písmena.

Grafomotorické obtíže

Nerozvinutá grafomotorika a obtíže v grafomotorických dovednostech bývají důvodem pro odklad školní docházky, protože nedostatky v rozvoji grafomotoriky by mohli předznamenávat potíže při nácviku psaní.

Grafomotorické poruchy se nejčastěji objevují spolu s horší koordinací těla a artikulačních orgánů. Pokud by se u dítěte včas nerozpoznaly grafomotorické problémy a projevily by se až ve škole, u dítěte by mohlo dojít k vážným problémům při jeho snaze o písemné vyjadřování.

Pokud se projeví ve škole problémy se správným osvojováním tvarů písmen, grafický projev je špatně čitelný, těžkopádný a dítě je pomalé, je potřeba co nejdříve začít s nápravou. Dítě si totiž může svůj handicap uvědomovat a tím se oslabuje jeho vnitřní motivace k psaní, dítě ztrácí důvěru v sebe a ovlivňuje to jeho osobnostní rozvoj.

Grafomotorické poruchy je potřeba rozpoznat včas již v předškolním věku a tím se vyhnout pozdějším potížím.

Čeho by si měli rodiče u dětí všímat?

Nerovnoměrný a opožděný vývoj
Dítě se nachází na nižší úrovni vývoje grafomotoriky. Málo a nerado kreslí a jeho grafický projev odpovídá projevům mladšího dítěte.

Poruchy pozornosti
Dítě se obtížně soustředí, odbíhá od činnosti, mění způsoby polohy těla při kreslení/psaní.

Logopedické problémy
Pokud má dítě logopedické problémy, nabádá to k důslednějšímu sledování grafomotorického vývoje. Motorika artikulačních orgánů a motorika ruky jsou navzájem spojené, vyvíjejí se společně jako psychika a nervový systém dítěte.

Orientace v prostoru
Dítě se neumí dobře orientovat v prostoru podle pokynů – vpravo, vlevo, nahoře, dole…

Zkřížená lateralita
Pokud dítě namá souhlasnou lateralitu (pravé oko + pravá ruka, levé oko + levá ruka) můžou se objevit, především po nástupu do školy nejrůznější problémy, které nápravný program může pomoci eliminovat. Někdy se také označuje výrazem překřížená lateralita.

Nevyhraněnost dominance ruky
Pokud dítě zatím střídá ruce při kreslení, je potřeba aby při nástupu do školy bylo již rozhodnuto, kterou rukou dítě bude psát. Nestačí pouze rozhodnutí, ale je potřeba aby ruka byla také dostatečně připravená.

Leváctví
Leváctví je dominance levé ruky. Leváctví je stejně kvalitní jev jako praváctví. Levák má levou ruku obratnější než pravou. Leváctví samo o sobě není problém, je ale potřeba včas podpořit rozvoj grafomotoriky.

Jak dítě drží psací náčiní
Dítě může mít z počátku kreslení/psaní úchop správný, po čase ho ale mění. Znamená to, že špetkový úchop ještě není fixovaný. Dítě může při držení tužky zavírat dlaň, drží tužku křečovitě, nebo správný úchop ještě není vůbec vyvozený.

Nezájem o kreslení
Dítě nejeví spontánně zájem o kreslení, vyhýbá se mu.

Pomalé a těžkopádné písmo
Některé dítě je schopné psát „krasopisně“, přestože nemá dostatečně uvolněné svaly podílející se na psaní. Je nutné hodnotit průběh činnosti, nikoli výsledek. Tyto děti jsou schopné naučit se velmi pěkné tvary písmen, ale na psaní vyvíjejí velké úsilí a zůstávají stále pomalé. Jsou to také děti, kterým záleží na tom, jak jejich práce vypadá, jsou důsledné, precizní a v ostatních školních činnostech bezproblémové.